دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای حاج حسینی

ظرفیت تولید:  متر مکعب آب

شهر :یزد