دستگاه آقای زارع

دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای زارع

ظرفیت تولید: 200 متر مکعب آب

شهر : شیراز