دستگاه آقای محمدی

دستگاه تصفیه آب صنعتی آقای محمدی

ظرفیت تولید: 50 متر مکعب آب

شهر : خوزستان ، شوشتر